સ્મિતા બાવીશીના પુસ્તકો

1. સંવાદ માલા  part  1

ઓથર:- શ્રીમતી સ્મિતાબેન

દિગમ્બર જૈન સંવાદો તથા નાટકો

Download

 

2. સંવાદ માલા  part 2

ઓથર:- શ્રીમતી સ્મિતાબેન

દિગમ્બર જૈન સંવાદો તથા નાટકો

Download

 

ઝિપને ફાઇલને અનઝિપ કરતો સોફ્ટવેર

 ઘણી ફાઇલો કે સોફ્ટવેર ઝિપમા બદલાવેલ હોય છે. તેથી ખુલતા નથી. તો નીચે આપેલ લિંક પરથી ડાઉનલોડ કરી લો.

 

શ્રીમતી સ્મિતાબેન બવીસીની સાઈટ જોવા માટે નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો.

http://samyakdarshan.com/